دوره های پیشنهادی برای دانشجویان

نکات زیر قابل توجه می باشند :

  1. 1- پذیرش کارآموز توسط سامانه الکترونیکی مستقر در سایت دانشگاه، انجام میشود.
  2. 2- کارآموز میبایست دانشجو یا دانش آموخته دانشگاه و واجد شرایط لازم بر اساس استاندارد آموزشی دوره انتخابی باشد.
  3. 3- کارآموز برای ثبت نام، موظف به پرداخت کلیه هزینه های مربوط به ثبـت نـام دوره، آزمـون پایـان دوره، شـهریه مصوب دوره و در صورت تقاضا، مشاوره شغلی و آموزشی بصورت الکترونیکی میباشد.
  4. 4- مرکز موظف است برای طراحی دوره های مورد نیاز دانشجویان و بازارکار، نسبت به انجام نیازسنجی آموزشـی از طریق سامانه الکترونیکی یا غیر آن، اقدام نماید.
  5. 5- طراحی دوره پس از انجام نیازسنجی آموزشی، شامل تعیین استانداردهای آموزشی مربوطه، تهیه منابع آموزشی مورد نیاز، شناسایی و تعیین مربی مربوطه، تعیین مکان ( کلاس تئوری و کارگاه عملی مربوطه) و زمـان اجـرای دوره، تقویم آزمون و نهایتأ شهریه دوره میباشد.

تبصره 1 : تعیین مربی برای اجرای دوره ها با تأیید اداره کل و وفق مقررات و ضوابط موضوعه صورت می پذیرد.
تبصره 2 : در صورت موافقت دانشگاه، دانشجویان یا دانش آموختگان سایر دانشگاهها نیز میتواننـد از دوره هـای آموزشـی مرکز بهره مند شوند.