مرکز SCD دانشگاه شهید چمران اهواز

مرکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان

آمار، اطلاعات و پژوهشهای انجام شده در خصوص وضعیت اشتغال کشور نشان میدهد در سالهای اخیر شاهد نرخ فزاینده بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی بوده ایم. پژوهشها نشان میدهد دلایل عمده ای چون نداشتن مهارتهای مورد نیاز بازار کار، از دلایل اصلی این موضوع به شمار می آید. یکی از مهمترین دلایل این امر، کمرنگ شدن کارآموزی و کارورزی در سرفصلهای درسی دانشگاه ها است. همچنین در برنامه های راهبردی ارائه شده توسط وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، این موضوع تایید شده و محور مهارت آموزی مورد تأکید قرار گرفته است.

اشتغال عبارتست از بکارگیری منطقی نیروهای متخصص کارآمد در مشاغل تخصصی و تطبیق آنها با موقعیت های تخصصی مورد لزوم سازمانی، به نحوی که به کارگیری آنها را در نیل به هدف های سازمانی، ممکن سازد. چالش های اشتغال و بیکاری نه تنها یکی از مهم ترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید، بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته، میتوان آن را مهم ترین چالش اجتماعی آینده نیز به حساب آورد. اصولاً اشتغال افرادی که به سن کار می رسند یک الزام سیاسی- اجتماعی است، زیرا اشتغال نوعی معرف و مجوز زندگی مستقل می باشد و بیکاری میتواند به انحراف و سرخوردگی نسل جوان و بحران های اجتماعی و سیاسی خاصی منجرگردد. به همین دلایل است که اقتصاد دانان، از میان اهداف چهارگانه اقتصادی شامل تأمین اشتغال کامل، رشد مداوم اقتصادی، تثبیت سطح قیمت ها و موازنه تراز پرداخت ها، هدف تامین اشتغال کامل را مهمترین هدف می دانند.

فاصله بین بخش صنعت و آموزشهای دانشگاهی و عدم انطباق این آموزشها با نیازهای بازارکار، مشکلی اساسی است که منجر به افزایش مستمر نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی میشود. دلایل متعددی منجر به بروز این مشکل شده است، لکن یکی از دلایل مهم آن، عدم کسب مهارتهای مورد نیاز بازارکار در دوره تحصیل است.

دارا بـودن مهـارت یکـی از مهمتریـن توانمندیهـای مـورد نیـاز بـرای احـراز هـر شغل اسـت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بـه عنـوان اصلی تریـن رکـن آموزش های دانشـگاهی کشـور در تلاش اسـت تـا علم را بـا عمل همـراه نموده و بسـتر لازم بـرای کسـب مهارت هـای مـورد نیاز دانشـجویان را در طـول دوران علـم آموزی فراهـم آورد.

مرکز SCD به واحد مهارت- آموزی اتلاق ­میشود که بر اساس طرح توانمندسازی مهارتی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی، موضوع بند 10 تصویب نامه مورخ 1393/9/3 شورای عالی اشتغال کشور، در دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا دانشگاه آزاد اسلامی، ایجاد و نسبت به فراهم آوردن تمهیدات لازم و برنامه ریزی برای اجرای دوره های مهارت آموزی، خدمات مشاوره ای و ارتباطی متناسب با شرایط و نیاز بازار کار و همچنین تقاضا و نیاز دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی برای ورود به بازار کار یا ایجاد کسب و کار، اقدام می نماید.
مرکز ارتقاء شایستگی ‎‌های حرفه ای دانشجویان (SCD)، با همکاری دانشگاه شهید چمران اهواز در سال ۱۳۹۶ با اهداف پروش نیروی انسانی ماهر از نظر تئوری و فنی متناسب با نیاز صنایع کشور، افزایش توانمندی فارغ التحصیلان دانشگاهی و در نتیجه افزایش احتمال اشتغال آن ها، آشنایی دانشجویان با فناوری های پیشرفته و افزایش خلاقیت نیروی انسانی راه اندازی شده است.