مدیریت مرکز

 

مدیریت مرکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان

 

Image result for ‫دکتر مرتضی مرادی‬‎

 دکتر مرتضی مرادی

هیئت علمی گروه مهندسی شیمی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی:

m.moradi@scu.ac.ir

تلفن:

061-33330010-20 داخلی 5753