اهداف دوره های مهارت آموزی

  • • ارتقاء توانمندی های مهارت های شغلی و حرفه ای دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاهی
  • • تعریف و برنامه ریزی آموزشهای مهارتی متناسب با نیاز بازار کار
  • • مشاوره هدایت شغلی و آموزشی در راستای توانمند سازی دانشجویان در شناخت دوره های مهارتی، حرفه ها، مشاغل و تطابق تحصیلات خود با مشاغل موجود
  • • حمایت افزایش سهم آموزش های مهارتی و فناوری پایه در برنامه درسی رشته های غیر مهارتی (دروس اختیاری)
  • • ارتقاء کمی و کیفی رویدادهای مرتبط با اشتغال و مهارت های مرتبط در دانشگاه ها
  • • سازماندهی برگزاری دوره های آموزش مهارتی در دانشگاه و هم افزایی ظرفیت های موجود